spacer.gif (43 bytes)
Alfabetik Kısaltılmış Bilgisayar Terimleri

A | B | C | D E F G H I J K L M

NO P Q R S T U V W X | Y | Z

Kısaltmalar Uzun Şekli ve Açıklaması
A,â

ASPI Advanced Scsi Programming Interface
İleri seviyede Scsi programlama arayüzü. Her ne demekse?!...
ATA AT Adapter
AT Bağdaştırıcı?!..
AUDIO Audio
Ses.
AUX Auxiliary Port
Yardımcı Kapı,giriş,fiş-priz bağlantısı.
AVI Audio Video Interleaved
AVI uzantılı videolar?!...
Alfabeye Dön
B

BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
Yeni başlayanların tüm amaçlarına hitap eden sembolik komut kodu. Programlama dilidir.
BBS Bulletin Board System
Bildiri,talimat çevrim sistemi.
BIOS Basic Input Output System
Temel Giriş Çıkış Sistemi.
BPS Bits Per Second
Saniyede bit sayısı.
Alfabeye Dön
C

CAD Computer Aided Design
Bilgisayar yardımı ile tasarım.
CAD/CAM Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing
Bilgisayar yardımı ile tasarım/Bilgisayar yardımı ile imalât.
CCB Command Control Block
Kumanda kontrol bloğu,katmanı.
CCITT Consultive Commitee in International Telegraphy and Telephony
Uluslararası telegraf ve telefon danışma meclisi.
CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
Tümleyici metaloksit yarı iletken.
COM Communications port
Haberleşme Kapısı,girişi,fiş-priz bağlantısı.
CPS Characters Per Second
Saniyedeki karakter sayısı.
CPU Central Processing Unit
Merkezi İşlem Ünitesi.
CSD Corrective Servis Disks
Düzeltici servis diskleri.
Alfabeye Dön
D

DIP Dual In line Pin chips
Çift katlı hatlı bacak(uç)lara sahip çipler.
DIPP Dual In line Pin Package chips
Çift katlı hatlı bacak(uç)lara sahip paket(ünite) çipler.
DIS Dynamic Impedance Stabilization
Dinamik empedans kararlılığı(dengeleme).
DLL Dynamic Link Library
Dinamik link kitaplığı.
DMA Direct Memory Access
Doğrudan hafıza erişimi.
DOC Document
Döküman.
DOS Disk Operating System
Disk İşletim Sistemi.
DPI Dots Per Inch
İnç başına nokta sayısı.
DRAM Dynamic Random Access Memory
Dinamik rastgele erişim hafızası.
DS/DD Double Sided/Double Density
Çift taraflı/Çift yoğunluk.
DTP Desk Top Publishing
Masa üstü yayını.
DTR Data Terminal Ready
Data uçbirimi hazır.
DS/HD Double Sided/High Density
Çift Taraflı/Yüksek Yoğunluklu.
Alfabeye Dön
E

ECC Error Correction Code
Hata düzeltici kod.
EGA Enhanced Graphic Adapter
Geliştirilmiş grafik bağdaştırıcı.
EISA Extended Industry Standart Architecture
Genişletilmiş endüstri standartları mimarisi(yapısı).
EMS Expanded Memory Specification
Genişletilmiş hafıza karakteristiği(belirtimi,özelliği).
EMM Expanded Memory Manager
Genişletilmiş Hafıza Yöneticisi.
EPP Enhanced Parallel Port
Geliştirilmiş paralel port.
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
Silinebilir, programlanabilir, yalnız okunan hafıza.
EPS Encapsulated Post Script
Muhafaza içinde posta scripti.
ESD ElectroStatic Discharge
Elektrostatik boşalma.
Alfabeye Dön
F

FAT File Allocation Table
Dosya yerleştirme tablosu.
G

GIF Graphic Interchange Format
Grafik mübadele biçimi.
GIGO Garbage In Garbage Out
Anlamsız veri girişi ve çıkışı.
H

HD Hard Disk veya High Density
Sabit disk(sürücüsü) veya Yüksek yoğunluk(lu disket).
HMA High Memory Area
Yüksek hafıza alanı.
HST High Speed Technology
Yüksek hız teknolojisi.
Alfabeye Dön
I

I/O Input/Output
Giriş ve Çıkışlar.
IC Integrated Circuits
Tümleşik devreler.
IDE Integrated Drive Electronics
Tümleşik sürücü elektronikleri.
IRQ Interrupt ReQuest channels
Kesme talebi kanalları.
ISA Industry Standart Architecture
Endüstri standartları mimarisi(yapısı).
ISP Integrated System Peripheral
Tümleşik sistem çevrebirimi(bilginin verildiği veya alındığı kısım).
Alfabeye Dön
J

JPEG Joint Photographic Expert Group
Birleşik fotoğrafla ilgili uzman grup.
K

KB Kilo Byte
1000 Byte.
KHZ Kilo HertZ
1000 Hz.
L

LAN Local Area Net
Yerel alan ağı.
LCD Liquid Crystal Display
Sıvı kristal ekran.
LED Light Emitting Diode
Işık yayan diyot.
LLF Low Level Format
Düşük seviye biçimi.
LPT paraleL Printer porT
Paralel yazıcı kapısı(portu,bağlantı yeri).
Alfabeye Dön
M

MB Mega Byte
1.000.000 Byte.
MBS Master Boot Sector
Ana önyükleme kesimi.
MCA Micro Channel Architecture
Mikro kanal mimarisi.
MCGA Multi Color Graphic Adapter
Çok renkli grafik bağdaştırıcı.
MDA Monochrome Display Adapter
Monokrom ekran bağdaştırıcı.
MFM Modified Frequency Modulation
Değiştirilmiş frekans modülasyonu(kipleme'si).
MHZ Mega HertZ
1 milyon Hz.
MIDI Musical Instrument Digital Interface
Müzikal cihaz sayısal arayüzü.
MNP Microcom Networking Protocol
Mikrokom şebeke protokolü(iletişim kuralları).
MOS Metal Oxide Semiconductor
Metal oksit yarı iletken.
MSD MicroSoft Diagnostics
Mikrosoft hata arama yöntemleri.
Alfabeye Dön
N

NDP Numeric Data Processor
Sayısal data işlemcisi.
O

OCR Optical Character Recognition
Optik karakter tanıma.
Alfabeye Dön
R

RAM Random Access Memory
Rasgele(Geçici) erişim hafızası.
REM Remark
Açıklama(işaret etmek,söylemek).
RFI Radio Frequency Interference
Radyo frekans paraziti.
RGB Red Green Blue
Kırmızı Yeşil Mavi.
ROM Read Only Memory
Yalnız okunur hafıza.
RISC Reduced Instruction Set Computing
Küçültülmüş komut seti hesaplayıcı(entegre devre).
ROM BIOS Read Only Memory Basic Input Output System
Yalnız okunur hafıza temel giriş çıkış sistemi.
RS-232c Recommended Standart-232c serial port
Tavsiye edilmiş standart revize edilmiş seri port.
RTF Rich Text Format
Zengin metin biçimi.
Alfabeye Dön
S

SCSI Small Computer System Interface
Küçük bilgisayar sistem arayüzü.
SIMM Single In line Memory Modules
Hat içinde hafıza modül(standart kısım,birim)leri,tekli.
SS/DD Single Sided/Double Density
Tek taraflı/Çift yoğunluklu.
SVGA Super Video Graphics Array
Süper video grafikleri dizisi.
Alfabeye Dön
T

TPI Tracks Per Inch
İnç başına iz.
TSR Terminate and Stay Resident
Sona ermek ve kalıcı olmak,yerleşmek(yerleşik kalmak).
TTY TeleTYpewriter compatible
Tele daktilo uyumlu. Data haberleşmesinde asenkron(zamanuyumsuz) metod.
U

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Evrensel zamanuyumsuz alıcı iletici.
UMB Upper Memory Block
En üstteki hafıza bloğu,katmanı.
USE NET USEr NETwork
Kullanıcı şebekesi,ağı.
Alfabeye Dön
V

VDT Video Display Terminal
Video ekran terminali.
VRAM Video Random Access Memory
Video Rasgele(Geçici) erişim hafızası.
W

WAN Wide Area Network
Geniş alan şebekesi.
WORM Write Once Read Many
Önce çok okur sonra yazar cihaz.
WYSIWYG What You See Is What You Get
Gördüğünüze ulaşırsınız.
X

XGA eXtended Graphic Array
Genişletilmiş grafik dizisi(saf,tertip,tanzim,düzen).
XMS eXtended Memory Specification
Genişletilmiş hafıza karakteristiği(belirtim).
Alfabeye Dön

... ... ...
SI Units
Name Symbol Quantity
meter m length
kilogram kg mass
hertz Hz frequency
pascal Pa pressure
radian rad plane angle